Privacy en cookies

Persoonsgegevens

Brinker Personenvervoer respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens
zorgvuldig en vertrouwelijk te zullen behandelen. Brinker Personenvervoer zal uw
persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op
dit gebied. Door uw persoonsgegevens op te geven via de website www.brinkerontour.nl gaat
de bezoeker ermee akkoord dat Brinker Personenvervoer deze gegevens overeenkomstig dit
reglement gebruikt.

Contactgegevens
Brinker Personenvervoer
Bedrijvenweg 43
7442 CW NIJVERDAL
T : 0548 – 61 63 00
E : info@brinkerontour.nl
KvK nummer 06045538

Persoonsgegevens die wij verwerken
Brinker Personenvervoer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een offerte aanvraag op
deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemmingpersoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brinkerontour.nl,
dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Brinker Personenvervoer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen
van de reservering of uitvoering van een rit, ten aanzien van onze producten en diensten.
– Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met u telefonisch of per mail om
onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om u te informeren over wijzigingen van onze
diensten.
– Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. Brinker Personenvervoer verwerkt uw gegevens
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten.

Kwaliteit en aansprakelijkheid
Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Brinker Personenvervoer, bent u zelf
verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens.
Brinker Personenvervoer is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor
onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door u
verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Delen van persoonsgegevens aan derden
Brinker Personenvervoer verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat
geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt,
indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Bewaartermijn persoonsgegevens
Brinker Personenvervoer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk
van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde
persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden
bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze
geanonimiseerd of verwijderd.
Cookies
Op de website van Brinker Personenvervoer wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn
kleine tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de website worden geplaatst.
Door middel van deze cookies worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden (zoals
bijvoorbeeld de meest gevraagde pagina’s). Het doel hiervan is om de inrichting van de
website te optimaliseren en het gedrag van bezoekers van de website te analyseren. Ook
kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op
deze wijze kan Brinker Personenvervoer haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.
U kunt aangeven niet akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Cookies kunt u
desgewenst uitschakelen door middel van uw browserinstellingen. De browser kan zodanig
ingesteld worden dat de bezoeker geen cookies meer ontvangt. Dat kan de functionaliteit en
het gebruiksgemak van de website beperken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brinker
Personenvervoer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brinkerontour.nl. Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Brinker Personenvervoer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken,
op uw verzoek reageren.
Brinker Personenvervoer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Brinker Personenvervoer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met ons op via info@brinkerontour.nl of 0548 – 61 63 00.